1. Yleistä

Tervetuloa Biddi Oy:n (y-tunnus 3245561-6) (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) palveluihin (sisältäen mm. internet-sivuilla luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat, uutiskirjeet ja palveluiden kilpailutuksiin ja hinnoitteluun liittyvät verkkopalvelut, jäljempänä kukin näistä ”Palvelu”). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Käyttäjiä voi olla kahdessa roolissa; ostajana tai myyjänä. Mikäli Käyttäjien välillä syntyy Palvelun avulla kauppaa tarjouskaupan kohteesta (jäljempänä ”Kohde”), näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Käyttäjien välillä, vaan Kohteen ostajan ja myyjän väliset sopimusehdot määräytyvät heidän erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kohteen Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista. Käyttäjä voi käyttää Palvelua kirjautuneena. Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jolla on joko erillisen kirjallisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää Palvelua kysyntä- ja tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. Ko. yrityksen kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan tulee kattaa Palvelun avulla toteutettu toiminta. Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten tilausehtoja. Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet ja valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin Palvelussa.. Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla.

2. Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten ilmoituksia, artikkeleita, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja, arvosteluja, hinta- tai tilastotietoja, Kohteen tai tarjouspyynnön tietoja jne. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Käyttäjän tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa. Kohteella tarkoitetaan sitä myytävää muuta tuotetta tai palvelua, jonka markkinapaikkana Palvelu toimii, ja josta Kohdetta tarjoava Käyttäjä antaa tarjontatietoa Palvelussa tai josta Palvelu tarjoaa hinta- tai muuta tilastotietoa. Kohteen Tarjoajalla tarkoitetaan Palvelua käyttävää yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun Kohteen Tarjoajaksi ja joka markkinoi ja myy myytäviä ja/tai vuokrattavia Kohteitaan Palvelun avulla Käyttäjille. Käyttäjiä koskevat velvoitteet koskevat aina myös Kohteen Tarjoajia. Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua Kohteita etsiäkseen tai tarjotakseen.

3. Ehtojen soveltaminen

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä. Käyttäjän osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun Käyttäjä Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta sopimus astuu Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot, ja siten rekisteröitynyt, ja Palveluntarjoajan osalta, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröitymistä hakevalle käyttöoikeutta Palveluun, ei Käyttäjä saa käyttää rekisteröitymistä edellyttäviä osia Palvelusta. Jollei muuta ole sovittu, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli Käyttäjä on siirtymässä Palvelun maksullisiin osiin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin. Maksullisten palvelujen osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu kuluttaja-asiakkaan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen ja yritysasiakkaan osalta tämän tehtyä Palvelussa tilauksen tai toimeksiannon. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen Palvelun tilausta. Palveluntarjoajaa sitova tilaus syntyy, kun kuluttaja-asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Edellytyksenä sopimuksen voimaantulolle voi olla Käyttöehtojen nimenomainen hyväksyntä Palvelussa. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua näiden Käyttöehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

4. Käyttöoikeuden rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Erillisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen tehnyt Käyttäjä saa kuitenkin käyttää Aineistoa myös muuhun kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa siltä osin kuin se on hänelle annetun toimeksiannon hoitamiseksi tarpeen. Edellä mainittu huomioiden, Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa niitä vain Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset: 1) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa; 2) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset; 3) Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja; 4) Kohteen Tarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle; 5) Kohteen Tarjoajalla on oikeus näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Käyttäjien laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä mainitun lisäksi, että Palveluntarjoajan Palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki Palveluun. Arvostelujen hyödyntäminen voi olla maksullista. 6) Käyttäjän on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien Aineistojen ja materiaalien käyttö kokonaisuudessaan (pois lukien tilanteet, joissa laki edellyttää Aineiston ja materiaalin säilytystä). Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

5. Rekisteröityminen ja tietosuoja

Palveluiden tai niiden osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin Palveluihin on vähintään 15 vuoden ikä. 15-17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta edellytetään Palvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla. Rekisteröityessään Palveluun tai jättäessään toimeksiannon, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää joissain Palveluissa Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei. Käyttäjäoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Henkilöllä voi kuitenkin olla eri käyttäjätilit työntekijä- ja kuluttajaroolissa. Mikäli Käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Palveluntarjoajan erillinen kirjallinen lupa. Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Kohteen Tarjoajien tapauksessa toimipaikka- tai ketjukohtainen. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä. Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut mahdollisesti tarvittavat tunnukset, jotka ovat henkilökohtaisia ja Kohteen Tarjoajan tapauksessa toimipaikka- tai ketjukohtaisia ja jotka Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa. Käyttäjällä on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin. Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen, Biddi Oy:n tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.biddi.fi/tietosuoja) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Palveluntarjoajan rooli

Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluina kilpailutuspalvelun Kohteen Tarjoajille ja kauppapaikan Käyttäjille, jossa Käyttäjät voivat Palvelun luonteesta riippuen joko tehdä tarjouspyyntöjä, verrata, ostaa, tai joihin Kohteen Tarjoajat voivat jättää tarjouksia ja myyntiilmoituksia. Palveluntarjoaja toimii tarjouspyyntöjen, tarjousten ja ilmoitusten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen, Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksianto- tai kauppasopimukseen, eikä ole vastuussa siitä, onko Käyttäjillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kohteen Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Palvelun Tarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tai palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muutoinkaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen, kohteiden ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Käyttäjä maksaa Kohteen Tarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti. Joissakin Palveluissa Käyttäjä voi lähettää Palvelun käyttötarkoituksen mukaisia kysymyksiä Palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä Palveluntarjoajaa tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Kohteen Tarjoaja vastaa itse Kohteelle antamastaan takuusta. Kohteen Tarjoaja ei ota kantaa Käyttäjän ja Palveluntarjoajien välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä eikä Palveluntarjoaja ota kantaa Käyttäjän ja Kohteen Tarjoajan välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä. Mahdollisissa riitatilanteissa Palveluntarjoaja toimittaa tietoja Palvelusta poistetusta Aineistosta (kuten kopio vanhasta myynti-ilmoituksesta) vain Aineiston toimittaneelle Käyttäjälle. Viranomaisen perustellusta pyynnöstä Aineisto voidaan toimittaa myös kolmansille osapuolille.

7. Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Tietyt osat maksullisista Palveluista voidaan laskuttaa yritysasiakkailta. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset Palvelut tilaushetkellä Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksulla. Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet sekä maksullisiin Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä Palvelun internet-sivuilla tai ne toimitetaan erikseen sähköpostitse. Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina, sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu. Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Palvelun toimittaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään Palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Palveluntarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä Käyttäjältä vakuuksia, jotka Käyttäjän tulee toimittaa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia Palveluita käyttävältä Käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan. Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

8. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua Aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä Palveluun kohdassa 11 kuvatuin tavoin. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mm. ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin. Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: contact@biddi.fi. Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun.

9. Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Biddi Oy:n sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien Käyttäjän Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle sekä yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka Käyttäjä on tuonut Palveluun Palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi Palveluntarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi Palveluun. Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla: – Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta. – Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää Aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. – Palveluntarjoaja voi muokata (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää Kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) Aineistoa myös, jos Palveluntarjoaja uskoo muokkauksen parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun Palvelutarjoaja uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa palvelua. – Palveluntarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää Käyttäjän toimittamia kuvia kuvituskuvina. – Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.  Aineistoa voidaan hyödyntää Palveluntarjoajan mainonnassa sekä digitaalisissa että printtimedioissa. – Käyttäjän antamia kohdetietoja voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä tai tilastollisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa Käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan. Mikäli Käyttäjä kokee, että hänen toimittamaansa Aineistoa käytetään Biddi Oy:n toimesta kohdeilmoituksen poistamisen jälkeen ei-hyväksyttävällä tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineistoa koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä Palvelun asiakaspalveluun. Mikäli Palveluntarjoaja katsoo pyynnön perustelluksi, poistetaan Aineisto siltä osin kuin se on mahdollista. Palveluntarjoajalla on muutoinkin aina harkintansa mukaan oikeus poistaa mitä tahansa Aineistoa Palveluistaan. Käyttäjän tulee huomioida, että siltä osin kuin Aineistoa on käytetty journalistisessa sisällöntuotannossa, sisällön ja siihen sisältyvän Aineiston poistamisessa ja muokkaamisessa noudatetaan ko. alan sääntelyä ja ohjeistusta (mm. JSN:n ohjeet ja lausumat). Lähtökohtaisesti verkossa julkaistuja sisältöjä ei poisteta kuin poikkeustapauksissa. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

10. Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin internet-sivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää Käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten internet-sivustojen tai palveluiden sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn internet-sivuston tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internet-sivustoja tai palveluja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä internet-sivustoa tai palvelua tai hyväksyisi siellä olevan materiaalin, tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

11. Ulkoiset linkit tähän Palveluun

Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: 1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä Palveluntarjoajan www-osoitteen eikä mitään Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa; 2) linkkiä käytettäessä linkitetty Palveluntarjoajan Palvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän Palvelun omaan kehykseen; 3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia; 4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan maineeseen ja tavaramerkkeihin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle.

12. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten ja soveltuvien alan käytäntöjen mukaisesti. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita (esim. hinnat, kohdetiedot, kuvat jne.) ja että Käyttäjällä on oikeus tarjota Kohteet Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua: 1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua; 2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen; 3) Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta; 4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; 5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen; 6) muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa; tai 7) lainvastaisiin toimiin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata ilmoitusta tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) Käyttöehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Käyttäjän perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Käyttäjän muut tiedot voitaisiin Käyttäjän pyynnöstä poistaa Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lähettämällä Aineistoa Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että: 1) Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi; 2) Käyttäjän Palvelussa myytäväksi, tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita ja Kohteet ovat myynnissä olevia. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset; 3) Käyttäjällä on oikeus ko. toimintaan ja Käyttäjän lähettämä Aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; 4) Aineisto ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista; 5) Aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on oikeus antaa Aineisto Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa kappaleessa 9 mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; 6) Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa; ja 7) Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja Käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen Aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan. Ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille Biddi Oy:n verkoston ulkopuolella). Käyttäjä vastaa Palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja ei luovuta henkilötietoja Käyttäjille muutoin kuin tilanteissa, joissa se Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta Kohteen Tarjoaja voi toteuttaa Käyttäjälle Palvelussa tarjoamansa Kohteen tai toimeksiannon).

13. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle asiakasviestintää mm. sähköpostilla (esim. ilmoitus tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä) sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon). Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin joko Palvelun asetuksien avulla ja/tai ottamalla yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun. Asiakasviestinnän eli mm. tarjouspyyntöihin ja/tai Kohteisiin liittyvän viestinnän voi lopettaa peruuttamalla tarjouspyynnön tai poistamalla Kohteen. Mikäli Käyttäjä ei halua mitään Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Markkinointiviesteistä Käyttäjällä on aina oikeus kieltäytyä asiakkuudesta riippumatta. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Aineistoa Palvelussa (esim. jos Palvelua käytetään haitantekotarkoituksessa tai muutoin Palvelun tarkoituksen vastaisesti). Palvelu voi välittää Käyttäjän yhteystiedot, Kohteeseen liittyviä tietoja kuten auton rekisteritiedot ja muuta Käyttäjän toimittamaa Aineistoa Kohteen Tarjoajalle silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Kohteen Tarjoaja voi ottaa yhteyttä Käyttäjään Palvelun kautta, puhelimella, pikaviestipalvelulla ja/tai sähköpostilla.

14. Keskustelupalstaa/kommentointia koskevat erityisehdot

Palvelussa voi tapahtua viestintää Käyttäjien välillä keskustelupalstan tai kommentointikenttien välityksellä. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä Palvelussa. Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti. Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön. Käyttäjän keskustelupalstoilla ja kommentointikentissä käyttämä nimimerkki sekä julkaisemat tekstit ja arvostelut voivat jäädä näkymään Palvelussa myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn henkilöön..

15. Käyttäjien tekemät arvostelut

Joissain Palveluissa Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä arvosteluja Kohteen Tarjoajista Palvelussa. Tällöin Käyttäjät voivat selata ja tarkastella Kohteen Tarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Kohteen Tarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Kohteen Tarjoajien palveluja, kuitenkin niin, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä Palveluntarjoaja ole missään vastuussa arvosteluista. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai siitä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu. Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arvostelut ovat näiden Käyttöehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia. Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita: KATTAVUUS: Arvosteluissa tulisi arvioida Kohteen Tarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen. ASIALLISUUS: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Kohteen Tarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin. OBJEKTIIVISUUS: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Kohteen Tarjoajan ja/tai Käyttäjän kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Kohteen Tarjoajan ja/tai Käyttäjän tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija. MARKKINOINTI: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Kohteen Tarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä. TIETOSUOJA: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta. Palvelulla on oikeus poistaa arvostelut ja muut tiedot Kohteen Tarjoajan profiilista, kun Palvelun ja Kohteen Tarjoajan yhteistyö on päättynyt. Kohteen Tarjoajan omassa toiminnassaan itseään koskevien arvostelujen käyttäminen on mahdollista erillistä maksua vastaan. Käyttäjän tekemät arvostelut voidaan säilyttää Palvelussa anonyymissä muodossa mikäli hän poistaa asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.

16. Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Palveluun.

17. Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan Palvelun internet-sivustolla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sähköpostitse. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Mikäli Palvelua käytetään IP-osoitetunnistautumisen perusteella tai yritysasiakkaan intranetin kautta, tulee organisaation yhteyshenkilön informoida uusista ehdoista ko. organisaation käyttäjiä. Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

18. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja kuitenkin pyrkii tiedottamaan Käyttäjiä mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä etukäteen. Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta. Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluun sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta ja ”silloin kuin se on saatavilla” eli 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli Käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei Palveluntarjoaja vastaa Palvelun puutteellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän Aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta Palvelusta maksama hinta. Jos Käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

19. Referenssioikeus

Silloin, kun kyseessä on yritysasiakkuus, Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde ja oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

20. Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

21. Sopimuksen päättyminen

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytämällä asiakastilin sulkemista. Käyttäjä voi myös lähettää Palvelun kautta pyynnön asiakastilin sulkemisesta. Palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä Käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Käyttäjälle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi Käyttäjän jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai Käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

22. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa, ja Käyttäjän asiakastili suljetaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän toimittamaan Aineistoon jäävät voimaan. Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot sekä Käyttäjän tuottama ja Palveluun toimittama Aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan Käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta. Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus ja sopimuksen luottamuksellisuus). Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

23. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi , Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI

24. Yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot: Biddi Oy, Rionkatu 14 B 28 00220, Helsinki, 0401452323

25. Kilpailutuspalveluihin liittyvät tarkennukset

Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa, tai joita ei ole minkäänlaista aikomusta teetättää Palvelun avulla, on kielletty. Kohteen Tarjoajat eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien Kohteiden hintojen tiedusteluun. 

Palvelukohtaiset erityisehdot

Mikäli alla olevien palvelukohtaisten erityisehtojen ja yllä olevien yleisten käyttö- ja sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

Biddi Oy

Jotta Käyttäjä voi käyttää biddi.fi -palvelua, Käyttäjän tulee luoda oma asiakasprofiili, joka pitää sisällään perustietoja Käyttäjästä, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus sekä perustietoja Käyttäjän yrityksestä mukaan lukien toimiala, perustamisvuosi, työntekijämäärä jne. Jos Käyttäjä on itse yrittäjä tai työskentelee yrityksessä, tulee Käyttäjän kertoa tämä omassa tarjouspyynnössään, jolloin tämä tieto välitetään tarjouspyyntöjen mukana Kohteen Tarjoajille. Kohteen Tarjoajat voivat ylläpitää omaa Kohteen Tarjoajan profiilia, jossa on tietoa yrityksestä ja heidän osaamisestaan. Kohteen Tarjoajat voivat ladata profiiliin Aineistoa siinä määrin, kun katsovat sen olevan hyödyllistä. Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu Kohteen Tarjoajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu Kohteen Tarjoajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Käyttäjältä veloitettava summa voi poiketa biddi.fi-palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Kohteen Tarjoaja ja Käyttäjä erikseen tarkemmin sopivat. Arvostelut upotetaan kyseisen yrityksen omalle internetsivulle ja arvosteluissa ilmoitetaan lähteenä biddi.fi -palvelu. Kohteen Tarjoaja sitoutuu noudattamaan kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) virheitä koskevia ohjeita.